יום ראשון, 10 דצמבר 2023, 19:06  הפוך לדף הבית   הוסף למעודפים   שלח לחבר   RSS 

תנאי הסכם מול שותפים Affiliates ודרכי התקשרות

 1. הצטרפות בעלי אתרים, עלוני חדשות (Newsletter), חברות או פרטיים כשותף (Affiliate) במערכתwww.blackbelt.co.il להלן: "המערכת"כפופה לאישור רשמי בדואר אלקטרוני מחברת "אי.קיי.דיזיין " מפעילת המערכתלהלן: "החברה".
 2. בעלי אתרים, עלוני חדשות (Newsletter), חברות או פרטיים (להלן: "שותףפוטנציאלי") יורשו להשתמש במערכת רק בכפוף לעמידה בקריטריונים המפורטים להלן:
  • להיות מבוססי תוכן. לא יאושר שותף פוטנציאלי המבוסס על רשימת קישורים אופרסומות בלבד, ו/או המבוסס על פרסום המפרסמים המיוצגים במערכת.
  • לא יוצעו תמריצים באופן ישיר ו/או עקיף על מנת לעודד גולשים להקליק על פרסומות.
  • על אתר האינטרנט של שותף פוטנציאלי להיות בנוי במלואו ללא דפי אינטרנט "תחתבנייה" ו/או "בקרוב".
  • הפצת פרסומות בחלונות קופצים (Pop Ups) תיעשה בהתאם להגדרות הקמפיין.
  • החברה מאפשרת לשותף לפעול ממספר אתרים שונים תחת אותו חשבון שותף. כל האתריםמהם יפעל השותף חייבים להיות רשומים במערכת ולקבל אישור מפורש מהחברה.
  • תוכן אתר ו/או עלון חדשות (Newsletter) של שותף לא יקשר ו/או יפנה ו/או יכיל אתהנושאים הבאים:
   • תוכן למבוגרים בלבד.
   • קידום שירות למבוגרים בלבד.
   • שפה גסה.
   • תוכן גזעני, אתני, פוליטי, מסית לשנאה או מעורר התנגדות אחרת.
   • עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.
   • תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו.
   • הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים.
   • עבירות מחשוב, לרבות שימוש לא חוקי בתוכנות, פריצה למחשבים (Hacking), הפצתוירוסים וכו'.
 1.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל שותף פוטנציאלי מכל סיבה שהיא.
 2. במקרה ובו שותף ניסה ו/או ביצע פעולות הונאה במערכת (הוספת לידים, הקלקותבמרמה, מכירות במרמה, מילוי מראש של טפסים או הונאה מכל סוג), לא יהיה זכאי השותףלתגמול כלשהו (עמלות) הקיים במערכת עבור כל הקמפיינים בהם השתתף וחשבונו יחסם לאלתרעד אשר יספק ראיה שתהיה מקובלת על החברה לכך שלא ביצע כל פעולת הונאה. החברה תפעללפי שיקול דעתה בהגדרת פעולות כהונאה.
 3. על השותף מוטלת חובת ההוכחה לחברה כי לא ביצע פעולות הונאה, כמצוין לעיל לאיהיה זכאי השותף לתגמול כלשהו, עד אשר יספק ראיה לכך שאינו מרמה את המערכת. קריטריונים לדוגמא לקביעת פעילות הונאה על ידי שותף:
  • שיעורי CTR ו/או הקלקות הגבוהים משמעותית מהממוצעים בתעשייה.
  • שימוש בתוכנות אוטומטיות המייצרות הקלקות.
  • הצגת לידים כוזבים.
  • הצגת מכירות כוזבות.
 1. מילוי טופס הרשמה מהווה הסכם בין החברה לבין השותף .(Affiliate) שותף אשר יירשם למערכת יהיה זכאי לתשלום עמלות בעבור הפניית לקוח לאתר חגורה שחורה מהלינק הייחודי שלו שנוצר לאחר הרשמתו של השותף למערכת.  גובה העמלה הוא 15% מהמחירים לפני מע"מ ומחושב ומשולם אך ורק פר חודש שאתר הלקוח באוויר לפי אחת מחבילות שכירות האתרים או ממחיר עבודה על פרוייקט עיצוב ובניית אתר אינטרנט המותאם אישית ללקוח לפי בקשתו. החברה משלמת לשותפים שוטף + 30 מסוף החודש בו הוצאה החשבונית ע"י הaffiliate על העמלות שהרוויח, כלומר מועד התשלום נקבע לתום החודש בו הוצאה החשבונית ועוד 30 יום נוספים. כמו כן, כפוף התשלום לקבלת התשלום מהלקוח הסופי.
 2. במקרה בו ביטל הלקוח את רכישתו, או החזיר את המוצר אותו רכש, או שחברת האשראילא אישרה את הרכישה לחיוב, לא יהא זכאי השותף לקבלת עמלה.
 3. במידה וסך העמלות להן זכאי השותף נמוך מ- 200 ₪ יתבצע התשלום בחודש הקרוב בויגיע השותף לסכום הגבוה מ- 200 ₪.
 4. שותף יפרסם באתרו רק חומרי פרסום (באנרים, קישורי טקסט וכו') המאושרים על ידי המפרסמים ולא יצור, יערוך או ישנה חומרי פרסום באופן עצמאי, אלא אם כן קיבל על כך אישור במפורש ובכתב מהחברה.
 5. שותף לא ישלח דואר זבל (SPAM) הכולל מודעות או קישורי המפרסמים הקשורים למערכת. שותף לא ישלח דיוור הכולל מודעות או קישורי המפרסמים, הקשורים למערכת, לרשימת תפוצה הכוללת משתמשים אשר לא נתנו הסכמתם הכתובה להיכלל ברשימת התפוצה. השותף יהא אחראי לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה מהפרת סעיף זה. כמו כן, ייחסם חשבונו ותוקפא זכאותו לקבלת תגמול כלשהו (עמלות) הקיים במערכת, עבור כל הקמפיינים בהם השתתף, כל זאת עלפי שיקול דעת החברה.
 6. החברה שומרת על זכותה לסיים הסכם התקשרות עם שותף מכל סיבה שהיא. הודעת סיום התקשרות תכנס לתוקף באופן מיידי עם העברתה לשותף באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת השותף המעודכנת במערכת. כל תגמול כלשהו (עמלות) לו זכאי השותף ישולמו במהלך מחזור הגשת החשבונות הבא.
 7. השותף מתחייב כי התוכן, המוצרים והשירותים המופיעים באתר שלו הינם חוקיים להפצה ושכל החומרים המוגנים בזכויות יוצרים, נמצאים בבעלותו או שיש לו הזכות החוקית להשתמש בהם.
 8. השותף מתחייב ומסכים בזאת לשפות את החברה, בגין כל ההפסדים, הטענות, ההוצאות,התביעות, הנזקים, העלויות, הדרישות או החבויות, הנובעים מכל הטענות והתביעות בגין זכויות יוצרים, הוצאת דיבה, לשון הרע והפרת זכויות סמל מסחרי כמו גם כל טענה אחרת הנובעת מתוכן דפי האינטרנט של השותף. החברה תהא פטורה מחבות כלשהיא בגין כל הנ"ל.
 9. החברה שומרת על הזכות לשנות כל תנאי בהסכם זה בכל עת. הודעות בדבר שינוי ישלחו לשותף באמצעות הדואר האלקטרוני המעודכן במערכת, והשותף אחראי לעמוד בכל שינוי בהסכם בתוך 10 ימים קלנדאריים ממועד השינוי. במידה ולא תתקבל תגובת השותף תוך 10 הימים הקלנדאריים הנ"ל, יחשב הדבר כהסכמה לשינויים להסכם זה.
 10. הצטרפות שותף למערכת אינה יוצרת יחסי שותפות, ו/או יחסי עובד-מעביד, ו/או יחסי נציגות בינו לבין החברה.
 11. סמכות השיפוט בנוגע לכל עניין הנובע מהסכם זה תהא מסורה לדין החל במדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית תהא מסורה לבתי המשפט בעיר חיפה בלבד.
 12. במידה וינקטו צעדים משפטיים על ידי לקוח במערכת בגין פעולות שותף אשר הפר את תנאי השימוש במערכת, תשתף החברה פעולה עם הלקוח לצורך חשיפת מידע רלוונטי שלהשותף. כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעולות השותף, אשר יישא בעצמו בכל העלויות (המשפטיות והאחרות) שיגרמו לחברה, במידה ויתבע המפרסם את החברה.
 13. במידה ותנאי מתנאי הסכם זה יהיה חסר תוקף או בלתי ניתן לאכיפה בהתאם להחלטת ביתמשפט, תקנון, או חוק, שאר תנאי הסכם זה יישארו בתוקפם.
 14. סעיפי הסכם זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים באופן שווה.
 
כניסת משתמש
אימייל
סיסמא
שכחת סיסמא?